Proces rada

U našoj perionici je po uzoru na vodeće svetske perionice veša, a u skladu sa svim evropskim i svetskim standardima, organizovan proces rada na način da ne ugrozi kvalitet opranog veša i bezbednost krajnjeg korisnika. Kako to radimo? Fabrika je podeljena na dve zone:

Zona prljavog veša

Prljavi veš naših klijenata nakon pristizanja se istovara u zoni zaprljanog veša. Bolnički veš se pere u tunel mašini od 10 komora, kapaciteta 50kg. Svakoj od komora dodeljuje se odgovarajući program za pranje, koji se podešava shodno vrsti tkanine i zaprljanosti veša.

Tunel mašina je tako postavljena da je ulaz u zoni prljavog veša, a izlaz u zoni čistog veša. Takođe, posedujemo i tri barijerne, medicinske mašine za pranje veša. Na ovaj način smo u saglanosti sa Pravilnik o sprečavanju, ranom otkrivanju i suzbijanju bolničkih infekcija (Sl. glasnik RS.br. 77 od 09.09.2015 godine)

Fizičkim razdvajanjem zona prljavog i čistog veša garantujemo maksimalnu čistoću i zdravstvenu bezbednost krajnjeg proizvoda.

Zona čistog veša

Oprani veš izlazi iz mašine u čistu zonu, cedi se u presama i automatski transportuje u sušare. Radnici dolaze u kontakt sa opranim vešom tek nakon izlaska veša iz sušare i tada ga razvrstavaju za dalji tretman. Ravan veš se pegla na valjcima sa kojih se automatski pakuje na pakericama, dok se uniforme peglaju na rotacionoj presi ili ručnim peglama. Nakon pakovanja i obeležavanja veš se na izlazu iz zone čistog veša otprema klijentu.